انانکه بمن بدی کردند

آموختند.پس خدایا ! به همه اینان که باعث تعالی دنیوی و اخروی من

1ـ دروغگو؛ زیرا او مانند سرابی‌ است‌ که‌ مطالب‌ را بر خلاف‌ واقع‌ نشان‌می‌دهد، دور را نزدیک‌ و نزدیک‌ را دور می‌کند.

2ـ فاسق‌؛ زیرا دوست‌ را به‌ بهای‌ یک‌ لقمه‌ یا کم‌تر از آن‌ می‌فروشد.

3ـ بخیل‌؛ زیرا در ضروری‌ترین‌ مواقع‌، احتیاج‌ دوست‌ را نادیده‌ خواهدگرفت‌ و وی‌ را یاری‌ نخواهد کرد4ـ قطع‌کنندة‌ رحم‌؛ زیرا او درکتاب‌ آسمانی‌ مورد لعن‌ و نفرین‌ قرار گرفته‌است‌.5 ـ شرور؛ زیرا مانند شمشیر، ظاهری‌ خوب‌ و اثری‌ بد دارد.6ـ سخن‌چین‌؛ زیرا او اگر از دیگران‌ نزد دوست‌ سخن‌چینی‌ کند، در نزددیگران‌ نیز علیه‌ دوست‌ همان‌ کار را خواهد کرد.7ـ خائن‌؛ زیرا کسی‌ که‌ برای‌ دوستش‌ خیانت‌ کند، روزی‌ نیز بر ضد دوست‌خیانت‌ خواهد کرد.8ـ چاپلوس‌؛ زیرا او با چرب‌زبانی‌ دوست‌ را اِغفال‌ می‌کند، کار ناروای‌ خودرا در نظر رفیق‌ زیبا می‌نمایاند و در پی‌ آن‌ است‌ که‌ دوست‌ نیز همانند او شود.رسول‌ خدا در ترسیم‌ افراد چاپلوس‌، چنین‌ می‌فرماید:«وقتی‌ که‌ در حضور انسانند ستایش‌ می‌کنند. وقتی‌ پشت‌ سر انسان‌ می‌روندبدگویی‌ می‌کنند. آنگاه‌ که‌ انسان‌ گرفتار شد، شماتت‌ می‌نمایند».9ـ گناهکار؛ زیرا نافرمانی‌ خدا را برای‌ دوست‌ می‌آراید و وی‌ را بازشتی‌ و ناپاکی‌ می‌آلاید.10ـ احمق‌؛ زیرا منزله‌ یک‌ بیماری‌، مزاحم‌ و رنج‌آور است‌.دوستی‌ جاهل‌ شیرین‌ْ سخن‌کم‌ شنو، کان‌ هست‌ چون‌ سَم‌ِّ کهن‌بزرگ‌ترین‌ آفت‌ احمق‌ آن‌ است‌ که‌ او می‌خواهد نفعی‌ برساند، ولی‌ براثرنادانی‌ و ابلهی‌ زیان‌ می‌رساند.مهر ابله‌، مهر خرس‌ آمد یقین‌کین         ‌ِ او مِهرست‌ و مِهرِ اوست‌  


/ 0 نظر / 80 بازدید