محبوبه

تقصیر خودم نیست تو را که می بینم هر چه از بر کرده بودم، از برم می رود تو را که می بینیم همه واژه ها ناگفته می مانند تا همیشه چیزی برای با خودم تکرار کردن داشته باشم! همه ی اینها تقصیر حرارت حضور توست ٫سنگینی حرم حضور تو را پاسخی جز سنگینی سکوتم نمی یابم تقصیر خودم نیست که تو را که می بینم چیزی برای گفتن ندارم به حرمـــــت نان و نمکی که با هم خوردیم نــــــــان را تو ببرکه راهـــــــــت بلند است و طاقتــــــــــت کوتاه نمــــــــــک را بگذار برای من می خواهم این زخم همیشــــــــــه تازه بمانـــــــد...دلم می گیرد از هر چه هست دلتنگ می شوم به هر چه نیست چه خوب می شدنبود هر چه که هست
بود هر چه که نیستدلتنگی هایم را جایی، جا گذاشته ام کجا؟ نمی دانم فقط دلم دل دل می کند
خسته ست و افسرده این روزها .... بی خیال فقط سرم درد می کند ... نشانه چیست ؟ مرگ
دوباره چسب خورده ترین قسمت سینه ام می شکندجایی که تمام ساعت های سکوت سعی به جمع کردن آن داشته ام
تب می کند نگاه ... می سوزد این دلم قلبم چه بی کس است جز تو

/ 1 نظر / 136 بازدید