/ 33 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی

دعامی کنم که هیچگاه چشمهای زیبای تو را در انحصار قطره های اشک نبینم و تو برایم دعا کن ابر چشم هایم همیشه برای تو ببارد دعا می کنم که لبانت را فقط در غنچه های لبخند ببینم و تو برایم دعا کن که هر گز بی تو نخندم دعا می کنم دستانت که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار را دارد همیشه از حرارت عشق گرم باشد

دل تنگی هایم را به دوش میکشم.... میخواهم همچون برادران یوسف آنها را به چاه بیفکنم... اما... بیم این دارم که مبادا همچون یوسف... عزیـــــــز گردند

میگویی دیوانه شده ام ... قبــــول ! امـــا ... مــن فقط ... چشــــم های تو را مینویــسم ..

جدایی نادر از سیمین اسکار می گیرد ، جدایی من از تو جانم را ...!

ﭘـُﺷﺕ ِ اﻳـטּ بغض ﺑـﻳـﺩی شکسته که ﺧﻳﺁﻝ ﻣﻳــﮐﺭﺩ ﺑـﺁ اﻳـטּ ﺑـادها نمی ﻟﺭزَد .....

دیکتــــه روزگـــــــار نبودنتـــــــــ را برایمـــــــــ دیـکتــــــه می کنــــد و نـُمـــــره مـــــَـن بـاز میــــــــِـِـِ شـــــود . . . صــفــــــــر ! هنــــــــوز . . . نـبودنـتــــــــــ را . . . یـاد نگرفتــــه امـــــــــــ

نگران شب هایم نباش ... "تنها" نیستم ... "بالشم" ... "هق هق سکوتم" ... "قرص هایم" .... "لرزش دستانم" ... همه هستن ... "تنها" نیستم ...!!!