دلتنگ بودن

گاهی می شود سکوت رادر عمق صداها جا داد... گاهی می شود زیر خاکستری های تیره نشست خاکستری هایی از جنس آسمان ..گاهی می شود دلتنگ بودن ها شد می شود ماند... گاهی می شود وقتی حرفی نیست نقطه ها را کنار هم چید و خلاصه کرد....تمام بودن ها را در همین نقطه ها... گاهی همه چیز ممکن می شودکاش وقتی زندگی فرصت دهدگاهی از پروانه ها یادی کنیم.کاش بخشی از زمان خویش راوقف قسمت کردن شادی کنیم کاش وقتی آسمان بارانیست از زلال چشم هایش تر شویم وقت پاییز از هجوم دست باد کاش مثل پونه ها پر پر شویم کاش وقتی چشم هایی ابریند به خود آییم و سپس کاری کنیم

/ 13 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی

قهوه ی تلخ زندگی ام شکر نمی خواهد فقط کمی بخند ای لبانت قند!

مــی پــرســی " حــالــت چطــور اســت " ؟!!! اگــر راســت بگــویــم تــو را مــی شکنــم و اگــر دروغ بگویــم خــودم را مــن بــه شکستــن عــادت کــرده ام تــا مبــادا خنــده هــای تــو تــرک بخــورنــد

نه آسمان می خواهم نه بال ! همین خیال تو كافیست برای پروازم ... !

: مهم نیست که او مال تو باشد ... اگر میدانی در این جهان کسی هست که با دیدنش رنگ رخسارت تغییر می کند و صدای قلبت آبرویت را به تاراج می برد ، مهم نیست که او مال تو باشد !!!! مهم این است که او باشد - زندگی کند - لذت ببرد و نفس بکشد ... کسی مال کسی نیست.

تنهــایــی، اتفــاق سنگیــنی ســت کــه هــر شــب در آغــوش مــن مــی افتــد .

نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند می گویند حساسیت فصلی است آری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم . .

ياسمن

سلام منتظرحضوردلگرم كنندت هستم .آپم

فاطمه

گاهی پر از فریادی اما گرفتار سکوت...

mehri

دلم گرفته دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز نه این دقایق خوش بو که روی شاخه ی نارنج می شود خاموش نه این صداقت حرفی که در سکوت میان این دو برگ این گل شبوست نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند و فکر میکنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد

afagh

شب سرديست دلم دیده تر می خواهد دل ِ آشفته من از تو خبر می خواهد قهوه و شعر و خيال ِ تو و این باد خنک باز لبخند بزن ، قهوه شکر می خواهد